Следосиновителни доклади

Щом процедурата по осиновяване бъде завършена в България и детето влезе на територията на САЩ, четири следосиновителни доклада следва да бъдат изготвени и изпратени до Фондация „Мечти” – по един на всеки шест месеца до изтичането на две години от осиновяването;

Докладите следва да бъдат изготвени от Вашия първичен или контролиран доставчик, по-конкретно – от лицензиран социален работник, след посещение в дома Ви с оглед наблюдение на детето и Вашето семейство;

Докладите трябва да съдържат: отразяване на условията на живот, напредъка, нивото на физическо, психическо и емоционално развитие на детето, привързването му към Вас, родителските грижи и умения, мерките за насърчаване на културната идентичност на детето и т.н.

Следосиновителните доклади трябва бъдат придружавани от поне 10 фотографии на детето в неговата семейна среда, специални събития и др.