Процедура за осиновяване

Процедура в САЩ

Изберете на първо място агенцията в САЩ, акредитирана по Хагската Конвенция, която ще бъде Вашият първичен доставчик на услуги по осиновяване. Ако е необходимо, тя ще Ви насочи към контролиран доставчик, който да изготви социалния доклад и да поеме отговорността за следосиновителното наблюдение;

Завършете успешно процес по социално проучване и се снабдете с благоприятен социален доклад за международно осиновяване от България;

Подайте петиция І-800А в USCIS (Службите по гражданство и имиграция на Съединените Щати) и се снабдете с одобрение І-797 от тях (това е разрешението на САЩ за осиновяването от България);

Едновременно с предходните действия и стъпки, започнете да оформяте и попълвате документите от Вашата осиновителна преписка.;

На всеки етап от процедурата в САЩ, оторизиран да Ви съдейства, съветва и подпомага в процедурата по международно осиновяване, е първичният Ви доставчик на услуги по осиновяване.

Процедура в България

Процедура по отношение на деца, за които са предприети специални мерки

След провеждане на всички необходими консултации със специалисти на първичния Ви доставчик в САЩ, на Фондация „Мечти” и частните консултанти на Вашето семейството, вземете информирано и твърдо решение за детето, чиято осиновителна процедура желаете да предприемете;

Фондация „Мечти” и първичният Ви доставчик в САЩ ще Ви предоставят документацията, която следва да попълните и оформите с оглед започване на процедурата в Министерство на правосъдието (МП) в България. Ако са необходими допълнителни документи и/или информация, Фондация „Мечти” ще бъде уведомена и, съответно, ще уведоми Вас. След представянето им, в мнозинството от случаите, ще бъдете одобрени от МП и ще Ви бъде даден шестмесечен срок за представянето там на пълната Ви осиновителна преписка;

Шестмесечният срок може да бъде удължен с три месеца, ако имате одобрен социален доклад и се изчаква одобрението І-797 от USCIS;

След попълване на преписката Ви и подаването й в МП, процедурата следва хода по общия ред – с Вашето вписване в регистъра, воден от МП.

Generic placeholder image

Процедура по общия ред

Процедурата стартира с подаването на пълната Ви осиновителна преписка.

Въз основа на подадената осиновителна преписка, ще бъдете вписани в регистъра на осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина. Ако осиновявате по общия ред, това вписване по никакъв начин не гарантира бъдещо предложение на дете и/или моментът, в който предложението ще Ви бъде отправено. То е просто потвърждение, че сте подходящи да осиновите дете от България.

За да получите предложение за дете, следва да бъдете определен от Съвета по международни осиновявания (СМО) за подходящи да осиновите конкретно дете. СМО разглежда досиетата на децата по реда на тяхното впиване и ги съпоставя с данните на вписаните кандидат-осиновители и с условията, съдържащи се в тяхното разрешение за осиновяване. СМО ще разгледа преписката Ви съобразно поредността Ви на вписване в регистъра, изразените от Вас предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето. За определяне на подходящ осиновяващ СМО обсъжда всички подходящи за съответното дете кандидатури, като при вземане на решението се ръководи от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и всички други обстоятелства от значение за осиновяването.

Ако осиновявате конкретно дете със специални нужди, следва издаване на официалното удостоверение по 17с от Хагската Конвенция (предложение на дете), придружено с фотография и доклад за него. Ако очаквате да Ви бъде предложено дете от СМО по общия ред, следва да имате предвид, че сроковете зависят единствено от профила на детето, който сте заявили, че ще приемете. В случай че сте склонни да приемете по-разширен кръг от медицински, психологически и емоционални проблеми у детето, дете на по-висока възраст или сиблинг групи, сроковете за получаване на предложение са по-кратки (в рамките на година). В случай обаче, че сте заявили желание за осиновяване на здраво дете под тригодишна възраст, тези срокове могат да достигнат до три, четири, дори пет години.

В двумесечен срок (по изключение, срокът може да бъде удължен с един месец) от получаване на предложението, три изисквания следва да бъдат изпълнени:
- Вие (поне единият съпруг) трябва лично да се срещнете с предложеното дете, като контактът следва да бъде осъществен в период, не по-кратък от 5 дни (по изключение и при определени обстоятелства, може да бъде и по-кратък);
- Фондация „Мечти” следва да подаде в МП Вашето съгласие или отказ да осиновите предложеното дете, заедно с условно наречените документи от втория етап от осиновяването ;
- В МП трябва да бъде депозирано Писмото по „Член 5” от Посолството на САЩ в София, представляващо съгласието на Централният Орган на САЩ по Хагската Конвенция.

Процедурата пред МП завършва с изрично писмено съгласие за осиновяването, дадено от Министъра на правосъдието. Обикновено, процедурата между подаване на документите от втория етап и подаване на осиновителната преписка в съда, трае около един календарен месец.

Съдът разглежда делото в срок, вариращ обикновено от 10 дни до един месец от постъпването на преписката в съда. Съдията се произнася в съдебното заседание и незабавно с решение, което влиза в сила след 7 дни. Фондация „Мечти” ще Ви представлява в съдебната процедура и ще получи заверени преписи от съдебното решение, допускащо осиновяването.

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Фондация „Мечти” ще подаде документите за издаване на нов акт за раждане на детето и на удостоверение за раждане. Вие ще бъдете вписани като родители на детето, а имената му ще бъдат променени, съгласно Вашето желание. Новото удостоверение за раждане ще бъде издадено в срок от 10-15 календарни дни.

Следва насрочване на второто Ви посещение в България, за да завършите процедурата по осиновяване, да вземете детето и да го заведете във Вашия дом.

Фондация „Мечти” ще Ви съдейства при подаване на молбата за издаване на международен паспорт на детето. Това ще отнеме три работни дни.

Фондация „Мечти” ще Ви съдейства при медицинския преглед в поликлиника, сертифицирана от Посолството на САЩ в София да извършва прегледи на кандидати за имигрантска виза за САЩ.

Фондация „Мечти” ще ви съдейства при издаването на имигрантска виза за САЩ на Вашето дете, която му позволява да бъде допуснато до територията на САЩ.

При направена от Вас навременна заявка, Фондация „Мечти” ще организира ескорта на детето до Вашия дом, за Ваша сметка.