Профил на децата

Децата на разположение за международно осиновяване са настанени в специализирани институции, в услуги от резидентен тип или в приемни семейства (доброволни и професионални);

Деца на възраст над шест месеца и по-големи, до 18-годишна възраст, са на разположение за осиновяване в България;

Мнозинството от децата, които са на разположение за международно осиновяване, са от малцинствен произход, със специални медицински, психологически и емоционални нужди, както и на по-висока възраст и сиблинг групи;

Децата на ниска възраст без здравословни проблеми бързо биват осиновявани от български семейства в България и обикновено не достигат до регистъра, воден в Министерство на правосъдието. Ето защо, всички семейства на Фондация „Мечти” следва да имат предвид, че периодът на очакване на предложение за такова дете е неопределен.