Осиновителна преписка

Вашата осиновителна преписка трябва да съдържа и документите в нея следва да бъдат подредени по следния начин:

1. Молба до Министъра на правосъдието на Република България (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

2. І-797, Разрешение за осиновяване, издадено от USCIS;

3. Документ, удостоверяващ, че не сте лишени от родителски права, издаден от Вашия първичен или контролиран доставчик;

4. Социален доклад за международно осиновяване от държава по Хагската Конвенция, съгласно изискванията на законодателството на САЩ, на Вашия Щат, на България и международните изисквания;

5. Удостоверение за акредитация по Хагската Конвенция на агенцията, извършила социалното проучване и изготвила социалния доклад или на тази, която го е одобрила (заедно с одобрението, в случай на последващо одобрение);

6. Документ за здравословното състояние на всеки един от вас (по примерен образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

7. Документ за съдимост за всеки един от вас от ФБР;

8. Удостоверение за сключен граждански брак (или декларация за гражданско състояние на несемеен, по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

9. Пълномощно в полза на Фондация „Мечти” да ви представлява в осиновителната процедура (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

10. Договор за посредничество с Фондация „Мечти” (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

11. Цветни фотокопия от паспортите Ви;

12. Фотографии на семейството и дома ви.

*** Всички изброени документи, освен № 11 и № 12 следва да бъдат нотариално заверени и с апостил.