Начало

Добре дошли във Фондация “Мечти”!

 

Фондация “Мечти” е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 25 февруари 2003 г. в град София, Република България, в отговор на ратифицираната Хагска конвенция за защита на децата и сътрудничество при международно осиновяване (“Хагската Конвенция”). Учредяването на Фондацията също така беше естествено продължение на дейността на един от нейните учредители – адвокат Антония Владимирова, работеща в областта на международното осиновяване от 1996 г. Фондация „Мечти” е акредитирана от българското Министерство на правосъдието за посредничество при международно осиновяване от 27 май 2004 г. Настоящото ни разрешение е с № 96 от 15 март 2010 г., валидно е до 15 март 2015 г. и, по силата на законодателни промени, валидността му е удължена до издаване на ново разрешение, но не по-късно от 15 май 2015 г.
Действащото разрешение дава право на Фондация „Мечти” да осъществява посредничество при международно осиновяване по отношение на САЩ. Разрешението за посредничество можете да изтеглите от тук.

За да изтеглите таблица с разходите при международно осиновяване за САЩ, съгласно изискванията на Хагската Конференция, моля натиснете тук.

 

 

Нашите семейства за нас!

...

Christy

We loved you before we knew you


Read more

...

Millie & Elijah

We weren’t expected, We were selected!


Read more

...

Jaxon and Sebastian

I have many children, two are adopted, I forget which two

Read more

Всеки аспект от функционирането на Фондация „Мечти” и на работещите в нея е подчинен на висшия интерес на детето. Убедени сме, че когато за него не може да бъде намерена подходяща и трайна мярка за закрила и грижа в Република България, ние трябва да му съдействаме за осъществяване на основното му право, гарантирано от Конвенцията за правата на детето на ООН, а именно да расте в семейство, което е основна клетка на обществото и естествена среда за израстването и благосъстоянието му (Преамбюл на Конвенцията на ООН). В този случай, считаме, че висшият интерес на детето налага то да бъде осиновено в чужбина.

Независимо от горното, Етичният Кодекс на Фондация „Мечти” е задължителен за всички работещи в нея лица. Правилата на този Кодекс се отнасят и за всичките ни партньори в чужбина. Ето защо, преди установяването на сътрудничество с тях, ние се уверяваме, че Кодексът ще бъде спазван, а партньорите ни споделят неговите разпоредби.