Документи от втори етап

Условно наречените от нас „Документи от втория етап” са необходими и се изготвят след осъществяване на личния контакт с предложеното Ви дете. Те включват:

1.Писмено съгласие или отказ да осиновите предложеното ви дете, заедно с придружаващите декларации (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

2. В случай, че за контакта е пътувал само единият съпруг – Декларация от другия съпруг (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

3. Пълномощно в полза на Фондация „Мечти” и работещите в нея да Ви представляват в съдебната и следващите фази на процедурата по осиновяване (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”);

4. Декларация от първичния Ви или контролиран доставчик, че ще изготвя и предоставя на Фондация „Мечти” изискуемите следосиновителни доклади – поименна, по отношение на Вас и на осиновяваното от Вас дете/деца (по образец, предоставен от Фондация „Мечти”).

*** Всички изброени по-горе документи следва да бъдат нотариално заверени и с апостил.